Mérèrémeit Ritual 

Last week me and kamrito was at the party in the village Djudjê-kô i was filming. 08.02.2020, Brazil, TI Cateté, Djudjê-kô, text and photos by Bep-Kore Xikrin

No semana passado eu e kamrito estava na festa na aldeia Djudjê-kô eu tava filmado. 08.02.2020, Brasil, TI Cateté, Djudjê-kô, text and photos by Bep-Kore Xikrin